Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky pro spotřebitele a pro podnikatele

    Vážení zákazníci, věnujte prosím pozornost obchodním podmínkám. Prosíme o jejich důkladné přečtení.

  Obchodní podmínky – spotřebitel

  pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.svistrade.cz (dále též jako „obchodní podmínky“) vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

  Článek I

  Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.svistrade.cz (dále též jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jako „webové rozhraní obchodu“), jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující, který je spotřebitelem, na straně druhé. Spotřebitelem se pouze pro účely těchto smluv rozumí i právnické osoby, které při uzavírání smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (např. obce, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
  2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínky výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „ZOS“).
  3. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto obchodních podmínkách uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách umístěného na webové stránce.
  4. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  Článek II

  Vymezení pojmů

  1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu umístěného na webové stránce obchodní společnost S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 646 11 507, se sídlem Liptál č. p. 291, PSČ: 756 31, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 2796, (dále též jako „prodávající“).
  2. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále též jako „kupující“).
  3. Zboží: veškeré zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce (dále též jako „zboží“).
  4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce, jejímž předmětem je zboží (dále též jako „kupní smlouva“).


  Článek III

  Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též jako „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


  Článek IV

  Uzavření kupní smlouvy

  1. Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a jeho odesláním prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy kupujícím a prodávajícím.V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronického objednávkového listu, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronickém objednávkovém listu, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží. V případě, že kupující před odesláním objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby, může je sám v elektronické objednávce jednostranně změnit až do okamžiku odeslání elektronického objednávkového listu. Jakékoliv změny objednávky po jejím odeslání prodávajícímu jsou však vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.
  2. Elektronický objednávkový list obsahuje zejména informace o:
   a. kupovaném zboží (kupované zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
   b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení kupovaného zboží; a
   c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  3. Před zasláním elektronického objednávkového listu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do elektronického objednávkového listu kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického objednávkového listu. Elektronický objednávkový list odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v elektronickém objednávkovém listu jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


  Článek V

  Kupní cena zboží a platební podmínky

  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.
  2. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující v objednávkovém formuláři z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží, a to konkrétně prostřednictvím následujících způsobů:
   a. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího na adrese Ulice 4. května 2154, 755 01 Vsetín; nebo
   b. platba na dobírku při doručení zboží kupujícímu;
   c. platba bankovním převodem do pěti (5) dnů od doručení příslušného vystaveného daňového dokladu – faktury na zboží; nebo
   d. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou,
   přičemž ve všech případech pod písm. a) až d) představuje zaplacení kupní ceny podmínku pro odeslání či předání zboží kupujícímu.
  4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  5. V případě platby v hotovosti při osobním převzetí (odst. 3 písm. a) tohoto čl.) či v případě platby na dobírku (odst. 3 písm. b) tohoto čl.) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (odst. 3 písm. c) tohoto čl.) je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od doručení příslušného vystaveného daňového dokladu – faktury na zboží. V případě platby prostřednictvím platební brány (odst. 3 písm. d) tohoto čl.) je kupní cena splatná ihned.
   V případě bezhotovostní platby (odst. 3 písm. c) tohoto čl.) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený účet prodávajícího.
  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


  Článek VI

  Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v sekci “OBCHODNÍ PODMÍNKY”, jeho použití však není povinné.
  2. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu sídla či provozovny nebo předá v provozovně prodávajícího ve 14denní lhůtě. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho doručení, a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu sídla či provozovny nebo předat v jeho provozovně zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.
  6. Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nemá kupující v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  8. Právo odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce tohoto článku nemá kupující v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  9. Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (poskytnut dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.


  Článek VII

  Doručování zboží

  1. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně, prodávající jej do tří (3) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy vyrozumí (telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) o datu, kdy bude zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do čtrnácti (14) dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší.
  2. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím, prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě, že si kupující zvolil jako způsob platby platbu na dobírku nebo platbu prostřednictvím platební brány.
  3. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne uhrazení kupní ceny včetně všech souvisejících plateb v případě, že si kupující zvolí jako způsob platby bezhotovostní převod.
  4. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne připsání částky kupní ceny včetně všech souvisejících částek na účet prodávajícího v případě, že si kupující zvolí jako způsob platby platbu prostřednictvím platební brány.
  5. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití v českém jazyce a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití v českém jazyce, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití v českém jazyce byl kupujícímu doručen.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


  Článek VIII

  Záruka za jakost, práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   a. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  5. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  6. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou (2) let od převzetí zboží následující nároky z vadného plnění:
   a. kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, pak může požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, pak může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   b. kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit;
   c. neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  7. Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
  8. Pokud je ke zboží poskytována záruka, pak platí, že prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci. Pokud jde o práva ze záruky, pak se uplatní nároky vyjmenované v ustanovení odstavce 6 tohoto článku obchodních podmínek. Podmínky pro uplatnění těchto práv jsou uvedeny v čl. IX Vyřízení reklamace.


  Článek IX

  Vyřízení reklamace

  1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
  3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.
  4. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  5. V případech, kdy je ke zboží poskytována záruka, pak platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  6. Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.
  7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  Článek X

  Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupujícímu náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních občanského zákoníku, které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). V případě vadného plnění prodávajícím má kupující mj. právo na náhradu způsobené škody dle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


  Článek XI

  Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též jako „ZOOU“). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále též jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním osobních údajů v souladu s ZOOU, případně uplatňovat svá další práva.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; nebo
   b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než přepravní společnosti.
  11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním kupní smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.
  12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


  Článek XII

  Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitel, který je fyzickou osobou, dále může případné spory s prodávajícím řešit i dle níže uvedených odst. 2 až 4 tohoto článku.
  2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10, PSČ 101 00 přes internetovou adresu www.dtest.cz/poradna či na telefonním čísle 299 149 009.
  3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Spotřebitel je oprávněn spory s prodávajícím řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, kdy všechny informace k tomu dostupné jsou k dispozici na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo je možné spory řešit např. prostřednictvím služby VašeStížnost.cz na internetové adrese www.vasestiznost.cz.
  4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.


  Článek XIII

  Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


  Ve Vsetíně, dne 1.7.2021

   

   

  Obchodní podmínky – podnikatel

  pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.svistrade.cz (dále též jako „obchodní podmínky“) vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

  Článek I

  Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.svistrade.cz (dále též jako „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též jako „webové rozhraní obchodu“), jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující fyzická nebo právnická osoba, která při nákupu zboží jedná v rámci své podnikatelské činnosti, na straně druhé.
  2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínky výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem.
  3. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto obchodních podmínkách uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách umístěného na webové stránce.
  4. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  Článek II

  Vymezení pojmů

  1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu umístěného na webové stránce obchodní společnost S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 646 11 507, se sídlem Liptál č. p. 291, PSČ: 756 31, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 2796, (dále též jako „prodávající“).
  2. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží a která při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále též jako „kupující“).
  3. Zboží: veškeré zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce (dále též jako „zboží“).
  4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové stránce, jejímž předmětem je zboží (dále též jako „kupní smlouva“).


  Článek III

  Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též jako „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejm. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


  Článek IV

  Uzavření kupní smlouvy

  1. Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a jeho odesláním prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy kupujícím a prodávajícím.V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronického objednávkového formuláře, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronickém objednávkovém formuláři, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží. V případě, že kupující před odesláním elektronického objednávkového formuláře zjistí, že tato obsahuje chyby, může je sám v elektronickém objednávkovém formuláři jednostranně změnit až do okamžiku odeslání elektronického objednávkového formuláře. Jakékoliv změny elektronického objednávkového formuláře po jejím odeslání prodávajícímu jsou však vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.
  2. Elektronický objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   a. kupovaném zboží (kupované zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
   b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení kupovaného zboží; a
   c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  3. Před zasláním elektronického objednávkového formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do elektronického objednávkového formuláře kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do elektronického objednávkového formuláře. Elektronický objednávkový formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v elektronickém objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.
  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.


  Článek V

  Kupní cena zboží a platební podmínky

  1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu umístěného na webové stránce jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.
  2. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu na zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu na zboží vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující v objednávkovém formuláři z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží, a to konkrétně prostřednictvím následujících způsobů:
   a. platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího na adrese Ulice 4. května, 755 01 Vsetín; nebo
   b. platba na dobírku při doručení zboží kupujícímu;
   c. platba bankovním převodem do pěti (5) dnů od doručení příslušného vystaveného daňového dokladu – faktury na zboží; nebo
   d. platba prostřednictvím platební brány pro provedení platby platební kartou,
   přičemž ve všech případech pod písm. a) až d) představuje zaplacení kupní ceny podmínku pro odeslání či předání zboží kupujícímu.
  4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  5. V případě platby v hotovosti při osobním převzetí (odst. 3 písm. a) tohoto čl.) či v případě platby na dobírku (odst. 3 písm. b) tohoto čl.) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (odst. 3 písm. c) tohoto čl.) je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od doručení příslušného vystaveného daňového dokladu – faktury na zboží. V případě platby prostřednictvím platební brány (odst. 3 písm. d) tohoto čl.) je kupní cena splatná ihned.
  6. V případě bezhotovostní platby (odst. 3 písm. c) tohoto čl.) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V takovém případě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na výše uvedený účet prodávajícího.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Článek VI

  Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do doby, než bude zboží prodávajícím odesláno k přepravě, tedy do okamžiku předání zboží přepravci. Tím nejsou dotčena ustanovení o právu odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
  2. Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu do okamžiku předání zboží dopravci, z uvedeného důvodu postačí, učiní-li tak kupující prostřednictvím elektronické pošty na adresu obchod1@svistrade.cz.
  3. Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nemá kupující v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
  4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.
  6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (poskytnut dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.

  Článek VII

  Doručování zboží

  1. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně, prodávající jej do tří (3) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy vyrozumí (telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu) o datu, kdy bude zboží pro kupujícího připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do čtrnácti (14) dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší.
  2. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím, prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě, že si kupující zvolil jako způsob platby platbu na dobírku.
  3. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne uhrazení kupní ceny včetně všech souvisejících plateb v případě, že si kupující zvolí jako způsob platby bezhotovostní převod.
  4. V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení doručení na adresu zvolenou kupujícím prodávající kupujícímu dodá do sedmi (7) dnů ode dne připsání částky kupní ceny včetně všech souvisejících částek na účet prodávajícího v případě, že si kupující zvolí jako způsob platby platbu prostřednictvím platební brány.
  5. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití v českém jazyce a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití v českém jazyce, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití v českém jazyce byl kupujícímu doručen.
  6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Článek VIII

  Záruka za jakost, práva z vadného plnění

  1. Ohledně nároků kupujícího z vadného plnění platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejm. ustanovení § 2106 a násl.
  2. Pokud není dodáno zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v množství, jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy nebo účel obvyklý, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží. Za vady zboží se nepovažují změny zboží způsobené běžným opotřebením zboží.
  3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  5. Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
  6. Záruku za jakost zboží poskytuje prodávající pouze v případě, že je tak výslovně ujednáno, že tak učiní prodávající jednostranným prohlášením nebo že je záruční doba vyznačena na zboží nebo jeho obalu nebo v reklamě.

  Článek IX

  Vyřízení reklamace

  1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
  3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.
  4. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  5. V případech, kdy je ke zboží poskytována záruka, pak platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
  6. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

  Článek X

  Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


  Článek XI

  Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též jako „ZOOU“). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále též jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, přičemž je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním osobních údajů v souladu s ZOOU, případně uplatňovat svá další práva.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; nebo
   b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než přepravní společnosti.
  11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním kupní smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.
  12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Článek XII

  Řešení sporů

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.
  2. Nedojde-li k dohodě ohledně řešení vzájemného sporu, je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se svým nárokem k obecnému soudu.

  Článek XIII

  Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s místní příslušností soudů řídící se podle adresy sídla prodávajícího. Smluvní strany dále vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


  Ve Vsetíně, dne 1.7.2021

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás
  Zobrazit košík

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později